In- en uitsluitingscriteria

Stichting Katharina Kasper wenst haar cliënten verantwoorde en kwalitatief goede zorg thuis te leveren. De cliënt kan dan langer in de eigen woning blijven wonen, mits dit medisch gezien verantwoord is. Hoewel Stichting Katharina Kasper uiteraard zorg wil leveren aan alle hulpvragers in nood, zijn er een aantal situaties waarin de keus wordt gemaakt om geen zorg te leveren aan een aantal cliëntgroepen.

 

Wanneer een cliënt een gevaar voor zichzelf of voor zijn of haar omgeving vormt en dit gevaar niet binnen de bevoegdheden van Stichting Katharina Kasper af te wenden valt, zal helaas overgegaan moeten worden tot zorgweigering. In zulke gevallen zal Stichting Katharina Kasper er alles aan doen om de cliënt zo goed mogelijk te helpen met het zoeken naar een andere zorgaanbieder die beter bij de zorgbehoefte van de cliënt aansluit.

 

Stichting Katharina Kasper levert geen zorg aan onderstaande cliëntgroepen:

 •  Cliënten met zintuiglijke beperkingen, zoals doof zijn, blind zijn of doofblind zijn.
 • Cliënten met (vrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen.
 • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem.
 • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem, waarbij de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van de zorgverlener in gevaar is of kan komen.
 • Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen.
 • Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de persoonlijke veiligheid en/of de vrijheid van de zorgverlener niet gegarandeerd kan worden.
 • Cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld dementie of bij psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden in de thuissituatie.
 • Cliënten die door hun gevorderde dementie baat bij hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving.
 • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.
 • Cliënten die de hulp van Stichting Katharina Kasper niet accepteren.
 • Cliënten met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie of (seksueel)intimiderend zijn. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht.
 • Cliënten die weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken van de medewerkers van Stichting Katharina Kasper.