Strategie

De missie van de stichting Katharina Kasper is, op basis van het evangelie, mensen in nood te helpen Dit doet zij door professionele zorg en dienstverlening, waaronder behandeling, te bieden aan mensen met een beperking (verstandelijk, lichamelijk of psychiatrisch) en mensen met een psychosociaal en / of verslavingsprobleem. Voor de behandeling richting VG / AWBZ art. 8 zal een gedragswetenschapper worden ingezet.

Daarnaast zal de stichting algemene ouderenzorg aanbieden, ook aan de oudere religieuzen van de Nederlandse Provincie c.q. de Congregatie van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus. Voorts zal zij de beheerstichting St. Augustinus te Geleen en het werk van de Tamil gemeenschap in Sittard ondersteunen met sociale zorg en huisvesting. Tevens zal zij kinderen in sociale en / of geestelijke nood ondersteunen, De stichting doet dit in navolging van de in Nederland actieve Congregatie van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus.

Wat betreft de professionele zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking (verstandelijk, lichamelijk of psychiatrisch) en mensen met een psychosociaal en / of verslavingsprobleem gelden zorg- en dienstverlening de volgende uitgangspunten:

  • De zorg en dienstverlening is gebaseerd op de katholieke levensbeschouwing en in het bijzonder de spiritualiteit van Maria Katharina Kasper, met dien verstande dat geen onderscheid  wordt gemaakt in geloof en levensovertuiging van de cliënten.
  • De cliënt staat centraal. Het primaire proces is afgestemd op de cliënt en cliënten doen actief mee aan het verbeteren en versterken ervan.
  • Tijdens de ondersteuning, zorg, begeleiding en behandeling van cliënten, staat het welzijn en het welbevinden, de bevordering van de zelfredzaamheid in de maatschappij, de persoonlijke ontwikkeling van de cliënten en de eigen identiteit van de cliënt centraal.
  • Er wordt vraaggerichte hulp geboden. De wensen en behoeften van de cliënt en de volgens de professionele begeleider van de cliënt belangrijke zaken, worden in een weloverwogen mix aangeboden.
  • De bejegening van de cliënt vindt plaats op basis van respect en gelijkwaardigheid; uiteraard wordt ook de keuzevrijheid van cliënten gerespecteerd en geaccepteerd.

 


De stichting is opgericht door De Nederlandse provincie van de ' Congregatie van de Arme dienstmaagden van Jezus Christus'. De stichting en de Congregatie zijn volledig zelfstandig. De stichting werkt samen met de Zorginstellingen in Gangelt (Duitsland) die dezelfde ontstaansgeschiedenis hebben als de Stichting Katharina Kasper en de Congregatie. De Zorginstellingen in Gangelt behoren tor de Dernbacher Gruppe en als Congregaat daarboven de Dernbacher Schwestern.

Er vind en actieve samenwerking plaats in de vorm van extramurale ervaringen die zijn opgedaan in Duitsland waar een aantal jaren geleden de intramurale en extramurale zorg is gereorganiseerd.

In Gangelt werken 70 Nederlandse Zorgprofessional van niveau 3, 4 en 5 en BIG geregistreerde verpleegkundige Niveau 4 en 5. De Stichting bezit reeds eigen BIG verpleegkundigen niveau 4 en 5 en heeft de mogelijkheid Nederlandse verpleegkundige vanuit Duitsland te krijgen bij groei behoefte.

Tevens is er een samenwerking met de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen). In Geleen huren zij een gedeelte van het Klooster Sancta Maria van ons, hier worden dagelijkse Activiteiten voor ouderen in de SOOS organiseert. De KBO in Geleen telt 700 leden. De afdeling Geleen is aangesloten bij de landelijke KBO.